"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 พ.ย. 2564
2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใ้ห้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 พ.ย. 2564
3 แบบหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี 4/2 สำหรับผู้สมัคร สมาชิกสภา/ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ต.ค. 2564
4 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ต.ค. 2564
6 ประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ต.ค. 2564
7 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
14 มิ.ย. 2564
8 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใสดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 มิ.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ถุงยังชีพ) กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 มิ.ย. 2564
10 การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
61
19 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15